1/08/2014

هرکسی را جهان پنهانی است

با هر کسی که می میرد
اولین برف
اولین بوسه
اولین جنگش هم می میرد
مَرُدم نمی میرند
دنیا در آنها می میرد ...

(یوگنی الکساندرویچ یفتوشنکو)

No comments: