7/06/2018

Mating in Captivity

عشق از دانستن کوچکترین جزئیات درباره تو لذت می برد؛ هوس اما نیازمند راز است. عشق خواهان از میان برداشتن فاصله هاست. هوس از فاصله نیرو می گیرد. جایی که صميميت زاییده شناخت و تکرار است، شهوت با تکرار ابتر می شود که رونقش از مرموز بودن، تازگی و غافلگيريهاست. عشق درباره تصاحب است. هوس اما ناشی از خواستنهاست، تعبیر ديگري از حسرت است و نیازمند فراق. هوس، کمتر از آنی که نگران باشد کجا ایستاده، مشتاق پیشروی است. و چه مکرر، زوجهایی که در لواي عشق آرام میگیرند و دمیدن به شعله هوس را رها میکنند. آنها از یاد میبرند که آتش همواره نیازمند هواست.

از کتاب جفتيابي در اسارت، نوشته ايستر پرل.