9/12/2013

چند قبا بر قد دل دوختم

هر کسی لابد که بازی ها و بازیچه های خودش را دارد.
طعم باز و عطر باز و خاطره بازم. به غایت, آدمباز ...


No comments: