3/27/2013

سبوی ما از گل وشلی هم دم نداشت یا لری و دوستان

و یک صبحی هم می آی یک لایک خشک و خالی بزنی و می بینی که لایکدانت را هم برده اند.

No comments: