3/13/2013

یک جلمه رایجی هست بین یک گروه وسیعی . اینها  با دیدن عکس یا شخصی که قبلا میشناخته اند و مدت زیادی ندیده اند اولین جمله ای که میگویند این است  : ''چقدرررر پیر/ شکسته/ خراب شده'' . بعدش یا میگویند ''حیف''، یا ''خدا به هر حال حفظ کنه''، یا هر چی ...
اینها را آیا هر روز باید یک آینه جدید برایشان خرید یا هر روز بهشان یادآوری کرد که عکس پنج سال پیش خودشان را هم بگذارند تو کیف پولشان ؟یا براشان یک واحد فشرده توضیح واضحات گذاشت که ''چی میگی بابا جان؟ دقیقا همه موجودات انسانی و نباتی همین هستیم !'' یا چی ؟

No comments: