3/07/2012

هشتم مارچ

به خاطر سقفهایی که همه سالهای سر پا بودنشان را مدیونند به شکیب و مهر
به خاطر اولین لبخند یک انسان رو به آغوشی که غذا و خواب و گرماست
به خاطر همه زخمهایی که سالیان و سالیانی را فرصت التیام می خواهند
به خاطر اشکها ، بوسه ها ، دل زدن ها ، سبک سریها ، حساب گریها
به خاطر دستهای کار، وقتی ساکتند و سرسخت و شریف
به خاطر ذات زیبایی ، میل به زیبایی ، سعی به زیبایی
به خاطر شعرهایی که نثار شبهای خاموش می شود
به خاطر همه آدمها ... آدمها ... آدمها
هشتم مارچ مبارک
به همه آدمها

1 comment:

Amir T said...

برای همیشه و همیشه
:)