3/04/2012

به سراغ من اگر می آیید .... جان عزیزتان

حوصله که نه ، جان و جگر پیچیدگی و گره خوردگی و "لابیرنت را ببین و فکر کن تا خرگوشه را به خانه اش برسانی " و "معادله سه مجهولی مقابل را با استفاده از داده های زیر حل کنید" ندارم. یعنی دقیقا ندارم؛ اگر داشتم که قابل نبود ... من خیلی ساده و خنگولم در مواجهه با روابط بین انسانی .دو پهلو و سه پهلو بلد نیستم بفهمم. این یک شکلی از بدبختی است که من با معاشران غیر ایرانی ام ندارم و با معاشران ایرانی ام دارم . بدبختی من است که باید حرفتان را با من دقیق پوست بکنید به من بگویید تا من همانجوریش را بفهمم که منظورتان است، چون مِید این خارج اش حرفهایش را بد یا خوب یک جوری می زند که من متاسفانه خیلی خوب می فهمم هر چند زبان فارسی ام خیلی بهتر از زبان خارجستانی ام است. حالا هر مراعاتی بشود در این باب جهت حل مشکلات ناشی از ساده گرفتن من و ساده تا کردن با من نتیجه اش اینکه یک عمر هم به مدیونی و ممنونی خویش باقیم. ولله قسم

No comments: