1/13/2010

traces never get faded

همینقدر کفایت می کند گفتن اینکه : در دنیا ، یک خیابانهایی هستند که من " دیگر " نمی خواهم توی پیاده روهایشان قدم بزنم و در و دیوارشان و درختهایشان و آسمان بالای سرشان و سالنهای سینما و مراکز خریدشان و رستورانهای بر تقاطع هایشان رادوباره ببینم . این یک آرزوی جدی است . کاش گذارم هرگز آن طرفها نیفتد .

No comments: