1/09/2010

حبل الورید ؟!

واقعا فکر میکنی در بالای یک بلندی ، کسی ، چیزی ، حواسش به ما هست ؟

No comments: