1/27/2010

یک چیز دیگری هم باید باشد

آخرهایش یکهو یک چیز عجیبی گفت ... گفت " دلم می خواهد زندگیت معنا بگیرد " . عجیب دارم بهش فکر میکنم .

No comments: