10/01/2017

به وقت پرتقال

چند سال پیش، خیلی پیش تر از راديوچهرازي، همينجا نوشته بودم که اصلا سنت بشکنیم. هر کسی هر وقتی گذاشته رفته، در پاییز برگردد. حسین نوروزی جواب نوشته بود: کسی که در پاییز رفته، کجا برگردد؟ به کی برگردد؟ 
صدها نفر حرفش را فهميدند. دوستش داشتند، جامه دران...
همان وقت خواسته بودم در پاسخش بنويسم: آنکه توانسته به آهندلي، برگردد به همانی که در پاییز ترک شده. ننوشته بودم. تا به امروز. 

No comments: