3/07/2014

برای هشتم مارچ

خواستم چیز جدیدی بنویسم امروز ولی دیدم تکرار مکررات است که کماکان و بعد از سه سال، بر این عقیده ام :  1 و

امروز مبارک... به همه آدمها

No comments: