1/19/2014

* من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم ...گفتنی ها کم نیست

"نسل آرمانگرایان سرخورده ..".
مادرم نسلش را اینجوری نام می برد.
و من فکر می کنم این یک عبارت کوتاه خیلی خیلی خیلی غمگین است.
برای آدمهایی که هر کاری کردند به امید یک روزگار بهتر. که وقتی  چرخید،  بدتر و بدتر شد. خیلی بدتر از آنی که به فکر کسی می رسید.

* از لابلای ترانه های فرهاد...امروز هفتاد ساله می شد اگر بود
امروز که باقی در حصر و زندان و بیمارستان و تبعید و زیر خاکند، یا گروگان در وطن خویش یا که دور...خیلی دور

No comments: