1/13/2014

لابد به دلش افتاده بود یک آیه بیاورد الف شاملو , در اثبات خدائی کردنش بر کلام بسوده

''راست است که صاحبان دل های حساس نمی میرند... بی هنگام ناپدید میشوند”

No comments: