12/07/2013

بنشین که خوش نشسته ای بر بام

برف صبحگاهی می آمد و دیوارهای اینسو گرم بودند چنان که تابستان است. در نگاهت زیبا بودم و می دانستمش. پس جهان در تعادل تام بود.

No comments: