4/08/2013

این پسرهای بد دوست داشتنی ...


آنا لوسیا: خفه شو! تو فقط وقتی کاری میکنی که من به تو بگم. پس وقتی من بهت بگم حرکت کن، تو حرکت میکنی. وقتی بهت بگم باایست تو می ایستی. وقتی بهت بگم بپر تو چی میگی ؟
 
ساویر: میگم اول شما بفرما

+

No comments: