6/12/2012

از دیگر بدبختیها

یکی دیگرش مثلا اینکه اکثر آدمها همواره دارند پی آدمهای خوب و دوستهای دوست و رفیق های بی کلک و انسانهای درک کننده و پذیرنده و سنگهای صبور و قلبهای باگذشت و زبانهای آرام و دستهای یاری کننده و حواسهای جمع و مراقبت های همواره و روانهای سالم می گردند درحالیکه که فقط و فقط تلاششان در جستجو و یافتن خلاصه می شود و هیچ کوشش شخصی موفقی برای اینگونه بودن/ شدن انجام نمی دهند. لابد این هم از قوانین دنیاست ...

1 comment:

Brief Encounter said...

موافقم ولی بنظرم پیش نیاز داشتن روان سالم, ترک معاشرت با نا سالمهاست .