8/16/2011

!! Madam ? Yes

می دونی دلم چی می خواد ؟

از مورچه بودن ، از زندگی مورچه ای ، از خورده خورده جمع کردن و صبر کردن و ریزه ریزه ساختن خرابیا خسته شدم . دلم می خواد فیل باشم . دلم یه قدم فیلی می خواد . دلم می خواد یه قدم بردارم که هم باهاش برم یه جای دور ، هم برم یه جای خوب ، هم برم یه جایی که جای خودمه . دلم می خواد از روی همه این ریزه ریزه های کوتوله وقت کش انرژی بر بیخود بپرم . دلم می خواد یه قدمی بردارم که فقط و فقط با همون بگذرم و برسم و دیگه به پشت سرم حتی یه نگاه هم نکنم . دیگه نگاه نکنم ... آخه کدوم فیلی رو دیدی که هی گردنش رو بچرخونه و زحمت پاییدن پشت سرش رو به خودش بده ؟

No comments: