9/25/2010

مرا چون موج دریایی خروشان کن

یکی در گوش من انگار می گوید
گلی انگار در مرداب می روید

... پاییزم ...

No comments: