7/05/2010

... که سایه ها دراز می شدند ... و من میخزیدم در دامنت


.

No comments: