4/21/2010

گیسوی سبز جنگل ، تنمو می پوشونه

من از کجا می دانستم ؟ از کجا می دانستم امسال ، در صبح پنجشنبه ای از بهار ، از خواب که بیدار شوم ، برای اولین بار در زندگیم ببینم در بهار برف میاید ! برای اولین بار در زندگیم لپ تاپ قدیمی ام را روشن کنم و صفحه کلیدش مرا ببرد به انگشتهایی سه سال جوانتر که رویش می غلطید به نیت معاشقه . برای اولین بار در زندگیم آهنگ کویر را بگذارم که در ساعت شش صبح پخش بشود پخش بشود و پخش بشود ؟ من حتی نمی دانستم در صبح پنجشنبه ای از بهار ، از خواب که بیدار شوم ، برای اولین بار در زندگیم از هیچ چیز نمی ترسم .

No comments: