4/20/2010

خوشا رها کردن و رفتن

پر پرواز ندارم
اما
دلی دارم و حسرت درناها
شاملو

No comments: