7/23/2009

و آن بهار تشنه که من بودم

- چه دست تنها و غیور عاشقی کردی دختر ... چه یک تنه ، چه شجاع

No comments: