5/12/2009

معجزه ، یک اتفاق بسیار پیش پا افتاده است

لینگ : مایکی ، من درباره معجزه نگرانم . می ترسم دعاها نرسند.
مایک : معلوم است که می رسند .جواب دعاها هستند که انگار یک جایی گیر می کنند!
لینگ: این هم همان است .
مایک : لزوماً نه .
لینگ : کتاب تفسیر گفته " خدا دعاکننده ها را جواب می دهد " ؛ ولی جوابش همیشه چیزی نیست که ما خواسته ایم . " ولی من میگویم این غلط است. من می گویم شاید جوابی نیست که ما انتظار داریم .
مایک : آخ گفتی ؛ امان از این عصر غافلگیری ! یکی از چیزهای مورد علاقه خدا همین است ؛ البته تا جایی که ما فهمیدیم .

خوبی خدا – مارجوری د کمپر.