9/20/2018

آن نقش به دیوار بماند...

پرنده،  یک آشیان
عنکبوت، یک تار
انسان، رفاقت
ویلیام بليک


*
The bird a nest, the spider a web, man Friendship 
William Blake


No comments: