1/09/2016

اوضاع در ارتفاعات کلیمانجارو رو به راه است

احساس مهاجر بودن دارید؟
به آن معنا که آلبرت کامو از واژه "بيگانه" تعبیر کرد، بله، هميشه. اما به آن معنا که از ریشه ام جدا شده باشم مطلقا.من معضلات و مشکلات این چنینی ندارم .وقتی چندبار از ریشه درميآيي، مشکل ریشه تبدیل می شود به مساله ساک سفري که در آن خودت را این طرف و آن طرف می بري. 
* بیست سوال از رومن گری

یک وقتي هم می رسد که کوه های زندگيت را آنقدر جابجا کرده ای، حست جوری است که انگار به معمولی ترین کار جهان مشغولی. دستت روان می شود و همه چیز عادی است

No comments: