9/14/2014

بازی ابرا با خورشید، منو آروم کرده


گرمی دستای من کم شده دستاتو بده
دستای سرد منو گرم بکن
باد پاییز سرده

No comments: