11/28/2012

* محرم دروازه شود


گفت ''عجیبه ... توی چشمات دو تا نقطه است که پررنگتر از باقی رنگ هاست. دو تا نقطه نزدیک هم. یکی کمی بالاتر، یکی کمی پایین تر. بسکه سبزن، انگار که سیاهن اصلا... میدونستی؟''  نمیدانستم ...  فقط میدانستم که آدمها در مواقع خیلی خاص  و نادری جوری هم را نگاه میکنند که از جزئیات رنگ چشمهای هم حرف و خبر داشته باشند که بگویند
 
*
 هر که شدت حلقهٔ در زود برد حقه زر
خاصه که در باز کنی محرم دروازه شود

مولوی, دیوان شمس 

No comments: