1/14/2012

از روزهای جذبه و حیرت

راست است ... نوشته بود "من که اینجا گیرم . تو اما برو و مطمئن باش خوش میگذرد ...." . من اگر می خواستم خوش باشم که چله نمی نشستم مؤمن ... خوش بودن دل من شروط دیگری داشت . هر کسی نداند تو که می دانستی ...


از بازخوانی صفحات نارنجی

نوشته شده بود به تاریخ 6 / 10 / 87

No comments: