12/20/2011

بی نیاز از هر نیازی

در کتاب قصه من ، معنی هر دل سپردن
خود شکستن بود و مردن ؛ در غم خود سوگواری

1 comment:

درخت said...

در کتاب قصه شما، معنی هر دل به شما سپردن چه بود یا هست؟
:)