10/26/2011

* گیل یار

شمالیها به مراقبت کردن زیاد می گویند "غم خوردن" . اگر شما جایی بین دریا و جنگل متولد شده باشید وبه روزگاری و حالی مشغول مراقبت از معشوقتان ، پدربزرگ و مادربزرگتان هنگام توصیف شما می گویند : "فلانی غم بساری را خوب می خورد" . حد عاشقی کردن ( حد دارد ؟) شما را نشان میدهد این عبارت . عمق دوستی . عمق خلوص دوستی . دوستی کار ساده ای نیست ... بیشتر وقتها . هر چند ، خوب است . بیشتر وقتها .

* یار گیلک

No comments: