9/19/2011

شما که سوزانده اید جرقه بوسه را ...بر خاکستر تشنه لب ها

شما که زیبایید تا مردان

زیبایی را بستایند

و هر مرد که به راهی می شتابد

جادوی لبخندی از شماست

و هر مرد در آزادگی خویش

به زنجیر زرین عشقی ست پای بست

...

شما که در سفر پرهراس زندگی، مردان را

در آغوش خویش آرامش بخشیده اید

و شما را پرستیده است هر مرد خودپرست-

عشقتان را به ما دهید

شما که عشقتان زندگی ست

و خشمتان را به دشمنان ما

شما که خشمتان مرگ است !


شاملو

*براي شما كه عشقتان زندگي ست