4/16/2011

حتی وقتی در حوالی من خدایی نبود...

به تاریخ ۶/۲۴/۰۹ نوشته بودم :

جادویی شگفت در کار است

خدایان همچون مردانند

؛ بر سینۀ زنی زاده می شوند و می میرند


. ژول میشله / آئورا

No comments: