11/24/2009

تو می نویسی ، من در سکوت می خوانم .... باز می خوانم و فقط یادم میاید که :

خدا را شکر ...برای وجودت

No comments: