11/02/2009

analize this

نقل پاییز و رنگ های عجیب برگها و باد خوشبو و درختهای کاج و جاده خلوت امروز نبود . آنقدری هست که بدانم کامم به کدام لحظه گیر کرده . امروز بعد از خیلی وقتها ، بعد از آخرین باری که حتی نمی دانم کی ، بعد از سالیان مدید مدید مدید ، خودم را گیج و مبهوت و منگ ، دستگیر کردم ... با قدمهای بی احتیاط ، لبخند زنان و حواس پرت و هجده ساله

No comments: