6/24/2009

جادویی شگفت در کار است

خدایان همچون مردانند :
بر سینۀ زنی
زاده می شوند و می میرند.
ژول میشله / آئورا