5/02/2009

دورنمایی نبود از ساحل و شنهای طلایی و گرم

اوندین: اوه هانس ، فقط یک چیز می خواهم بدانم ،آیا موجودات دنیا همدیگر را ترک میکنند؟
شوالیه :چه می خواهی بگویی؟
اوندین : مثلا یک شاه و ملکه که عاشق همدیگرند از هم جدا می شوند؟
شوالیه : من اصلا مقصودت را نمی فهمم
اوندین : توی دریا ، وقتی سگهای دریایی جفتشان را پیدا می کنند دیگر از هم جدا نمی شوند و وقتی برای شنا می روند فاصله شان از هم به قدر یک انگشت است و وقتی از پشت سر نگاه کنی انگار یک سر دارند ...
شوالیه : مشکل است ، چون شاه و ملکه هر کدام یک خانه ، کالسکه و باغ خودشان را دارند ...
اوندین : چقدر این کلمه " هر کدام " دهشتناک است ! چرا ؟
شوالیه : چون آنها هر کدام برای خودشان مشغولیات و تفریحاتی دارند ...
اوندین : آخر ، سگ های دریایی هم همین مشغولیات وحشتناک جدا از هم را می توانند داشته باشند! باید دنبال خوراک بروند ، باید شکار کنند ... آنها میلیاردها دلیل دارند که یکیشان به راست و یکیشان به چپ برود اما تمام عمرشان موازی و تنگ هم زندگی می کنند .
شوالیه : این حرف می رساند که انسان ها و سگ های دریاایی از دو نوع موجود متفاوتند
.............
.............


اوندین ژان ژیرودو ، ترجمه لیلی گلستان