4/11/2009

به ثبت می رسم ... باز

نبسته ام به کس دل
نبسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج
رها
رها
رها
من ...

No comments: