9/27/2011

می خواهمش به بانگ بلند

من انگار در هالیوود دهه هفتاد گیر کرده ام و هرگز به روز نشدم . انگار هنوز توی کتابهای نوجوانیم سیر می کنم . هنوز خامدستانه و کودکانه فکر می کنم اگر آدمها در غیاب هم و نزد مخاطبی دیگر به عشقشان اعتراف کنند، طبیعت اطراف لحظه ای به احترامشان از حرکت می ایستد و از نو نفس کشیدن را آغاز می کند .

No comments: