1/15/2011

دیشب

دیشب از خواب پریدم . سی و هشت ساله . با ناخنهای نارنجی . با لاله مرطوب گوش راستم . زن بودن ترس ندارد ، درد دارد ...

No comments: