6/15/2012

daily dose of quotes

"اگه به نظر میاد که همه چیز تحت کنترله ، یعنی به اندازه کافی تند نمی ری

هر روز به خودم بگم . روزی سه بار
+

No comments: