10/12/2011

Rule it Alright

به خاطر موج هورمونهاست یا سطح قند خون یا پاییزی که آن بیرون غوغا می کند چنان خوشبو و آفتابی و خنک ... به خاطر هر چه که هست از این دست ؛ که روزگار خصوصی خودم بر همان منوال است بی کم یا زیاد و بی تغییر ... پس؛
به خاطر موج هورمونهاست یا سطح قند خون یا پاییزی که آن بیرون غوغا می کند چنان خوشبو و آفتابی و خنک ،خواستم در یک آن هر که را خوب می شناسم یا کم می شناسم یا نمی شناسم و از کنارش می گذرم یک لحظه توی بازوهایم بگیرم محکم و دوست بدارم محکم و بگویم محکم که " بهتر می شود ... قانون دنیاست اصلا ... بهتر از اینی که الان هست میشود چون مجبور است که بشود" ... بعد هم باقی راه خودم را بگیرم و بروم مثل همین الان که این نوشته تمام شد .

No comments: